Laskesportlase litsentseerimise tingimused

1.    ÜLDTINGIMUSED

 1. Käesoleva Eesti Jahispordi Liidu (edaspidi nimetatud „EJSL“) poolt kinnitatud Eesti Jahispordi Liidu laskesportlase litsentsi väljaandmise ning litsentside registri pidamise korra (edaspidi nimetatud „Kord“) peamiseks eesmärgiks on eelkõige korraldada, reguleerida ja edendada EJSL-i pädevusse kuuluvate haavlilaskmise ja vintrelvalaskmise distsipliinide arengut Eesti Vabariigis.
 2. Kord kehtib kõigi EJSL-i pädevuse alla kuuluvate laskmisdistsipliinide ja ürituste (võistluste) suhtes ning nendest osa võtta soovivate laskesportlaste suhtes.
 3. Kord kehtestab EJSL-i laskesportlase litsentsi (edaspidi nimetatud „Litsents“) taotlemise ja väljaandmise korra.
 4. EJSL laskesportlase litsentse füüsiliselt ei väljastata ja nende üle peetakse arvestust elektroonilises registris.
 5. Litsents annab laskesportlasele õiguse osaleda EJSL-i poolt kinnitatud tiitlivõistlustel, FITASC-i poolt korraldatavatel võistlustel ja muudel rahvusvaheliste või välisriikide jahilaskmise spordiorganisatsioonide poolt korraldatavatel võistlustel, kus nõutakse laskesportlase litsentsi olemasolu.
 6. Kui Litsentsi taotlev laskesportlane kuulub EJSL-i liikmeks olevasse jahilaskmise spordiorganisatsiooni, märgitakse Litsentsile vastava jahilaskmise spordiorganisatsiooni nimi ning see organisatsiooniline kuuluvus kehtib konkreetse laskesportlase suhtes 1 (ühe) aastase perioodi vältel alates arvestuslikuks aastaks oleva aasta 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini (kaasa arvatud).
 7. Juhul, kui Litsentsi taotlev laskesportlane vahetab litsentsi kehtivuse arvestusliku aasta jooksul jahilaskmise spordiorganisatsiooni, milline on EJSL-i liige, siis vastav muudatus fikseeritakse alates järgmisest arvestuslikust aastast. Samas kohustub laskesportlane EJSL-i käesolevas punktis toodud muudatusest informeerima.
 8. Kui Litsentsi taotlev laskesportlane ei kuulu ja ta ei soovi kuuluda mistahes EJSLi liikmeks olevasse jahilaskmise spordiorganisatsiooni, on tal õigus taotleda ja saada Litsents ilma EJSL-i liikmeks oleva jahilaskespordi organisatsiooni kuuluvuseta.
 9. Ilma kehtiva Litsentsita ei ole EJSL-i poolt kinnitatud tiitlivõistlustel võimalik osaleda tiitlivõistluste arvestuses, vaid ainult „OPEN“-klassis eraldi üldarvestuses.

2.    LITSENTSI TAOTLEMISE KORD JA VÄLJASTAMISE TINGIMUSED

 1. Litsentsi taotlemise eeltingimuseks on laskesportlase poolt kõigi vajalike materjalide ja juhenditega tutvumine. Litsentsi saamiseks vajalikud materjalid ja juhendid on kättesaadavad EJSL-i kodulehel www.ejsl.ee ametlike dokumentide kaustas ning need hõlmavad endas eelkõige ohutustehnika (sh. laskeohutus) nõudeid, relvade (sh. sportrelvad) ja laskemoonaga seonduvaid Õigusakte (sh. Relvaseadus) ning EJSL-i pädevuse alla kuuluvaid ja tema poolt kinnitatud erinevate laskedistsipliinide Eesti tiitlivõistlusi ning muid laskevõistlusi reguleerivaid võistlusreegleid ja -määrusi (sh. EJSL, FITASC, CPSA).
 2. Litsentsi taotlemiseks peab laskesportlane looma kasutajakonto EJSL kodulehele. Pärast konto loomist ilmub esilehele otselink litsentsitasu maksmiseks. Litsentsitasu maksmisel kinnitab laskesportlane, et on tutvunud ja nõustub täielikult Eesti Jahispordi Liidu laskurilitsentsi tingimustega ning kohustub neis sisalduvaid nõudeid ja kohustusi tingimusteta täitma.
 3. Litsentsi saamiseks peab Litsentsi taotlev laskesportlane olema tasunud Litsentsi tasu.
 4. Litsentsi väljastamine laskesportlasele toimub elektroonilise kinnituse teel kohe pärast litsentsitasu maksmist.
 5. Litsentsi taotlenud isikule võidakse teostada vajadusel taustakontrolli ja esitada lisaküsimusi või paluda esitada lisaandmeid.

3.    LITSENTSI VÄLJAANDMISEST KEELDUMINE

 1. EJSL keeldub Litsentsi väljastamisest, kui:
  1. Litsentsi taotlev laskesportlane ei ole esitanud nõuetekohaselt täidetud avaldust;
  2. Litsentsi taotlev laskesportlane ei ole tasunud Litsentsi tasu;
  3. Avaldusel on esitatud ebakorrektseid andmeid ja/või taotlejalt täiendavalt küsitud lisaandmed ei kinnita vastavust Litsentsi väljastamise tingimustele.
 2. Litsentsi taotleval laskesportlasel on õigus esitada Litsentsi taotlemiseks uus avaldus ühe (1) kuu möödumisel Litsentsi andmisest esmakordse keeldumise otsusest teadasaamise kuupäevast arvates ning kahe (2) kuu möödumisel Litsentsi andmisest teistkordse keeldumise otsusest teadasaamise kuupäevast arvates.
 3. Litsentsi väljaandmisest keeldumisega seotud vaidlusküsimused lahendab ning otsusest teavitab laskesportlast EJSL-i juhatus.

4.    LITSENTSI TASU

 1. Litsentsi tasu tasutakse 1 (ühe) maksena kogu arvestusliku kalendriaasta eest.
 2. Litsentsi tasu peab olema tasutud Litsentsi saamiseks vajaliku avalduse esitamisele eelnevalt.
 3. Litsentsi tasu suuruse igaks arvestuslikuks kalendriaastaks kehtestab EJSL-i juhatus ning avaldab uue tasumäära hiljemalt eelneva arvestusliku aasta 30. novembriks EJSL-i kodulehel www.ejsl.ee.
 4. Litsentsi tasu tuleb Litsentsi taotlejal maksta arvestusliku aasta eest täismääras olenemata ajahetkest, millal ta Litsentsi taotleb või selle kehtivust pikendab.
 5. Litsentsi kehtivuse pikendamiseks tuleb tasuda Litsentsi tasu uue arvestusliku aasta eest.
 6. Litsentsi tasu tasutakse EJSL-i arveldusarvele, millise number ning muud asjakohased andmed avaldatakse EJSL-i koduleheküljel www.ejsl.ee. Litsentsi tasu tasumisel tuleb makse selgitusse tingimata märkida, millise arvestusliku aasta eest Litsentsi tasu tasutakse ja Litsentsi taotleva või pikendava laskesportlase täisnimi.
 7. Juhul, kui EJSL keeldub Litsentsi taotlevale laskesportlasele Litsentsi väljastamisest, tagastatakse tasutud Litsentsi tasu 30 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

5.    LITSENTSI KEHTIVUSE AEG, PEATAMINE JA LÕPETAMINE

 1. Litsentsi kehtivuse aastaseks arvestuslikuks perioodiks on 01.jaanuar – 31.detsember.
 2. Litsentsi kehtivus peatub alates uue arvestusliku aasta 1. jaanuarist, kui laskesportlane ei ole tasunud uue arvestusliku aasta Litsentsi tasu. Litsentsi kehtivus on peatatud, kuni arvestusliku aasta eest maksmisele kuuluva Litsentsi tasu EJSL-i arveldusarvele laekumise kuupäevani.
 3. Litsentsi kehtivus lõpetatakse EJSL-i poolt järgmistel juhtudel:
  1. Laskesportlane on vähemalt kolmel (3) korral rikkunud EJSL-i, FITASC-i või muude rahvusvaheliste või välisriikide jahilaskmise spordiorganisatsioonide poolt kehtestatud võistlusreegleid, ohutustehnika nõudeid või laskesportlane on käitunud ebakorrektselt või sobimatult teiste laskesportlaste või muude laskespordiga seotud isikute suhtes aga ka laskerajatiste või inventari suhtes. Taoliste rikkumiste eest on ESJL juhatusel õigus määrata laskesportlasele rahaline trahv või mitte lubada osalema tiitlivõistlustele. Antud alusel litsentsi kehtivuse lõpetamine otsustatakse EJSL-i juhatuse poolt igal juhtumil eraldi;
  2. Laskesportlane osaleb FEDECATi poolt korraldatud ja/või FEDECATi võitluskalendris reklaamitud võistlustel, samuti kui laskesportlane osaleb nimetatud võistlustel korraldaja või kohtunikuna.
 4. Litsentsi kehtivuse peatamise või lõpetamise peale esitatud kaebused vaatab läbi EJSL-i juhatus.

6.    LITSENTSIDE REGISTER

 1. Litsentside registrit (edaspidi nimetatud “Register”) peab ja selle pidamist korraldab EJSL.
 2. Litsentsid registreeritakse Registris vastavalt nende väljastamise järjekorrale.
 3. Litsentsi number koosneb tähistusest “EST” ja maksimaalselt viiest (5) numbrist, millest esimesed kaks on esmakordsel taotlusel märgitud klubi maakondlik kood ja ülejäänud kolm sõltuvalt Litsentsi väljastamise järjekorrast.
 4. EJSL-i pädevusse kuuluvate laskmisdistsipliinide tiitlivõistluste korraldaja on kohustatud kontrollima vastavale võistlusele tiitlivõistluste arvestuses registreerunud laskesportlaste Litsentside kehtivust. Seda kontrolli on tal võimalik teostada läbi EJSL-i kodulehel kajastatud kehtiva Registri või vajadusel läbi järelpärimise EJSL-i poolt selleks volitatud isikule.

Käesoleva korra redaktsioon koos muudatustega on kinnitatud EJSL-i juhatuse 17.mai 2016.a. otsusega ning täiendatud 2022 aastal